تبلیغات
ادبیات فارسی پایه دبیرستان


ادبیات فارسی پایه دبیرستان

1-    آثار خواجه عبدالله انصاری عارف معروف را نوشته و بگویید در چه قرنی می زیست؟

2-    نثر مسجع یعنی ...

3-    "ذکر او مرهم دل مجروح است و مهر او بلانشینان را کشتی نوح است." به چه داستانی اشاره دارد و چه آرایه­ی ادبی دارد؟

4-    آنچه باعث سرخوشی و نیروی معنوی فردی مشود. معنی کدام کلمه است؟

5-    "که و مه "به چه معناست؟

6-    معنی بیت " علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را/ که به ماسوا فکندی همه سایه ی هما را " بنویسید.

7-    شهریار در شعر "همای رحمت " کدام بیت را عینا از شعر حافظ نقل کرده است؟

8-    اگر در حماسه " به جای آفرینش حماسه به بازآفرینی حماسه" پرداخته شود کدام نوع حماسه مورد نظر است؟

9-    " عنان را گران کرد و او را بخواند" یعنی ...

10-      در بیت "کشانی بدو گفت با تو سلیح/ نبینم همی جز فسوس و مزیح" دو کلمه سلیح و مزیح به سلاح و مزاح تبدیل شده است، آن را در اصطلاح چه می نامند؟

11-      کدام اثر حماسی " سروده ی والمیکی " است و جزو کدام یک از انواع آثار حماسی است؟

12-      تالیف کدام اثر حماسی را به "ویاسا" فرزانه ی هند نسبت می دهند.؟

13-      چرا شعر " حمله ی حیدری " حماسه­ی مصنوع خوانده می شود؟

14-      فیلم نامه چه فرقی با نمایش نامه دارد؟

15-      فیلم نامه " بچه های آسمان " نوشته کیست؟

16-      " سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ " اثر کیست؟

17-      ادبیات داستانی دوره مشروطه به  چه شکلی نوشته شده است؟

18-      آثار "جمال زاده" را بنویسید.

19-      معنی های کلمات " ترفیع، پاپی شدن، استیصال ، خفایا، درزی، بلامعارض، مضغ، مناعت و بحبوحه" را به ترتیب بنویسید.

20-       جه کسی داستان نویس و آغاز گر سبک واقع گرایی در نثر فارسی و پدر داستان نویسی است؟

21-      بزرگ علوی از نخستین تحصیل کرده های ایرانی، در کدام کشور بود و کدام داستان او مدت ها راهنمای عمل نویسندگان مبارز بود؟

22-      " از آن کهنه کارها هستی" یعنی ...

23-      "رجز خواندن" کنایه از چیست؟

24-      با توجه به درس "گیله مرد" محمد ولی، گیله مرد، مامور دوم (بلوچ) نماد چه انسان هایی هستند؟

25-      نخستین مجموعه داستان خانم " سیمین دانشور" چه نام داشت.

26-      با توجه به درس سو و شون معنی واژه های "خروس خوان ، سوک، مال ، هیمه، سی میدان، کت، بلدچی، لعین، فکری ، هم عنان ، قشون و بلوا " را به ترتیب بنویسید.

27-      اصلی ترین مسائل ادبیات پایداری را بنویسید.(6 مورد)

28-      نام نویسندگان کتاب های "روزگار سیاه، چمدان، جزیره­ی سرگردانی ، سیر حکمت در اروپا "به ترتیب کدامند؟

29-      چهره های برجسته ادبیات مقاوت فلسطین را بنویسید.

30-      چهره ی برجسته ادب پایداری در آمریکای لاتین ...

31-      مشهورترین نویسنده ادب پایداری سیاهان ...

32-      ارباب خشن و بدنهاد در کتاب " کلبه ی عمو تم "  چه نام دارد؟

33-      مولف آثار زیر را بنویسید.

1-    خوشه های خشم

2-    سال پنجم الجزایر

3-    موش ها و آدم ها

4-    آدم ها و خرچنگ ها

34-       در شعر " تو را میخوانم " مقصود شاعر از جمله ی " ما این را از گذشته به ارث  بریم " چیست؟

35-      کدام اثر در حوزه " ادبیات پایداری " جای دارد؟

1-     بهشت شداد     2- جام جهان بین      3- کلبه عمو تم      4- مائده های زمینی

36-       شعر " در بیابان های تبعید" اثر کدام شاعر و از نمونه های ادب مقاوت کدام ملت است؟

37-      " پای کوبی و جشن ملی در منطقه سوریه رواج دارد. " را بنویسید.

38-      عبارت عربی " کل انإ یترشح بما فیه " معادل کدام ضرب المثل فارسی است؟

39-      آثار ویکتور هوگو را بنویسید؟ و د رچه قرنی می زیست؟ و بزرگترین قهرمان کتاب بینوایان که نوزده سال در زندان به سر برد " چه نام داشت.

40-      با توجه به درس " در آرزوی تو باشم " شرح داده شده کدام شاعر را معرفی می کند؟

" ظرافت بیان، استواری سخن، شیوایی و رسایی، سادگی و لطف کلام و عظمت و اعتدال از ویژگی های شعر و نثر اوست.

1-     حافظ              2- نظامی            3- مولوی               4- سعدی

41-      کدام شاعر را " استاد سخن" نامیده اند؟

42-       در مصراع " اگر خلاف کنم، سعدیا به سوی تو باشم" به سوی تو باشم، یعنی ...

43-      " باد شرطه" به چه معناست.

44-      " به خود " در مصراع " حافظ به خود نپوشید این خرقه می آلود" به چه معنی است.

45-      در مصراع " به مجمعی که در آیند شاهدان دو عالم" منظور شاعر از ( مجمع و شاهدان ) چیست .

46-      " نیکی به جای یاران " یعنی...

47-      معنی " خدا را " در"دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را " چیست؟

48-      در بیت " آیینه سکندر جام می است بنگر تا بر تو عرصه دارد، احوال ملک دارا" منظور شاعر ، از "جام می" چیست؟

49-      نام کامل " حافظ " چست؟ و شهرت او در سرودن چه نوع شعری بیش تر است؟ و در چه قرنی می زیست؟

50-      " کاربرد دو یا چندگانه ی کلمات در شعر و نثر" چه نامیده میشود؟

51-      قالب شعری " قصیده" را توضیح دهید.

52-      جمله­ی " ای کاش عظمت در نگاه تو باشد " از آندره ژید با این شعر سهراب سپهری " چشم­ها را باید شست ، جور دیگر باید دید" هر دو تاکید بر چه چیزی دارند؟

53-      "مائده­های زمینی " اثر کیست و مترجم یا مترجمان آن کیست؟

54-      آندره ژید در عبارت " برای من خواندن، این که شن ساحل ها نرم است کافی نیست؟ میخواهم پای برهنه­ام این نرمی را حس کند. معرفتی که قبل از آن احساسی نباشد برای من بیهوده است" به چه امری تاکید دارد؟

55-      نخستین شاعری که اصطلاحات عرفانی را با مضامینی عاشقانه در هم آمیخته است کیست؟

56-      معنی " سودا " در مصرع " زهی سرمایه و سودا که فردا زان زیان بینی " چیست؟

57-      "شکردن " به چه معناست؟

58-      مفهوم " و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی " در کدام بیت مطرح شده بنویسید؟

59-      سنایی در کدام بیت از دنیای مادی سخن می گوید و آن را ناپایدار و گذرا معرفی می کند؟

60-      معنی " ودود" در بیت " یک قدم بر سر وجود نهی/ وان دگر بر ودود نهی " چیست؟

61-       معنی و مفهوم بیت " بدین زور و زر دنیا چو بی عقلان مشو غره/ که این آن نوبهاریب نیست کش بی­مهرگان بینی " را بنویسید؟

62-      منظور از ارکان در شعر زیر چیست؟

ز یزدان دان نه از ارکان که کوته دیدگی باشد / که خطی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی "

63-      شاعر در کدام بیت از درس باغ عشق از ناپایداری جاه و نعمت دنیوی سخن گفته است؟

64-      اصلی­ترین دلیل سرباز زدن از قبول پیشنهاد اسفندیار چیست؟

65-      نویسنده­ی کتاب " آزادی و تربیت " کیست؟

66-      معنی واژه های زیر را بنویسید.

1-     دمدمه           2- طلسم               3- بید مجنون            4 – رهاورد      5- معاصی        6- جاویدان      7- عنودان          8- فیاض            9- فصاحت            10 -کران        11- لاف          12- مبین            13- معاصی           14- خشت زدن       15- متاخر                 16- منکر        17- امیال فروکوفته      

 

دلهایتان بهاری باد


نوشته شده در دوشنبه 24 اسفند 1388 ساعت 01:33 ق.ظ توسط | |نظرات |